Η DISC Α.Ε. (DISC Kέντρο Υπηρεσιών Ψηφιακής Καινοτομίας ΑΕ –  DISC Digital Innovation Services Center SA) είναι εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών που εστιάζει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με καινοτόμο τρόπο, καθώς και στην υποστήριξη της καινοτόμου ψηφιακής επιχειρηματικότητας μέσα από τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η ψηφιακή καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο και προϋπόθεση για το μετασχηματισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών, την αναθεώρηση επιχειρηματικών μοντέλων, την αποτελεσματική διανομή αγαθών και υπηρεσιών και ευρύτερα για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Ειδικότερα:

  1. Η ηλεκτρονική και «κινητή» επιχειρηματικότητα (e-business / mobile business)
  2. Η ψηφιοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής με εξωστρεφή επιχειρηματικό προσανατολισμό και
  3. Η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων (innovative start-ups)

συνιστούν σημαντικό διευκολυντικό παράγοντα (enabler) ανάπτυξης και αυτοτελή δημιουργό αξίας για τις επιχειρήσεις και τους διοικητικούς οργανισμούς, αλλά και για τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Οι καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα αλλαγής της επιχειρηματικότητας στη χώρα, όχι τόσο από «ποσοτική» άποψη, επειδή θα αργήσουν να δώσουν ουσιαστική ώθηση στο ΑΕΠ, όσο από ποιοτική, επειδή προσανατολίζουν σε πιο δημιουργική,  εξωστρεφή και ανταγωνιστική κατεύθυνση επιχειρηματικής δράσης. Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και η συνεργασία μεγάλων επιχειρήσεων με οικοσυστήματα μικρών καινοτόμων επιχειρηματικών ομάδων και επιχειρήσεων θα αναζωογονήσουν την ελληνική παραγωγική υποδομή και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφειά της.

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη και δικτυωμένη οικονομία έχει εξασθενήσει η σημασία ορισμένων παραδοσιακών παραγόντων ανταγωνισμού, όπως η τιμή και το μέγεθος. Η ευκολία στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, η έξυπνη τεχνολογική δικτύωση με κατάλληλες συνεργασίες και συνέργειες, καθώς και οι ανατροπές στην προσφερόμενη «εμπειρία πελάτη» συνιστούν το σύγχρονο πεδίο ανταγωνισμού και επιτυχίας. Για να πετύχεις πρέπει τουλάχιστον να ξεχωρίζεις στα μάτια των δυνητικών πελατών σου. Κύριο ανταγωνιστικό στοιχείο γίνεται πλέον η διαφοροποίηση, η ανατροπή καθιερωμένων μεθόδων και πρακτικών σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δράσης.

 

Πίστη και σύνθημά μας:

Τόλμησε την καινοτομία, τη διαφοροποίηση και ανατροπή!
Dare to be innovative! Dare to disrupt!